Pulsundersøgelser – en kontinuerlig trivselsmåling

Sådan kommer du bedst i gang med pulsundersøgelser.

I det moderne arbejdsliv, hvor organisationer konstant skal forholde sig til forandringer, er medarbejdertrivsel og et sundt arbejdsmiljø ikke uvæsentlige faktorer – de er fundamentale søjler, der bærer organisationens succes.

I de sidste 20 år er der blevet præsenteret en lang række forskning, der fremhæver de positive effekter forbundet med engagerede medarbejdere. Der er fx dokumenteret sammenhæng mellem trivsel og engagement og vigtige måltal som fx præstation, kundetilfredshed, lavere personaleomsætning.

Mange organisationer har længe været vant til de årlige trivsels- og engagementsmålinger. Men faktisk giver det for rigtig mange organisationer mening  at måle organisationen og medarbejdernes "puls" flere gange om året, så organisationen over tid kan følge med i medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

 

Hvad er en pulsundersøgelse?

Pulsundersøgelser, der også er kendt som pulsmålinger, spotmålinger eller pulse surveys, er korte spørgeskemaer, der sendes ud til medarbejderne med jævne mellemrum eller ved relevante lejligheder. Spørgeskemaet i pulsundersøgelser skal være så kort, at den ikke tager mere end et par minutter af udfylde for medarbejderne.

Med PeopleXact får du adgang til en platform, hvor du helt enkelt kan gennemføre pulsmålinger i din organisation.

Læs mere her.

 

Pulsundersøgelser giver løbende indsigt i trivslen

Formålet med pulsmålinger er at omdanne medarbejderengagement- og trivsel fra at være en årlig indsats til en løbende, proaktiv praksis. Det giver ledere og organisationer mulighed for løbende at spore skift i medarbejdertrivsel og reagere hurtigt på opståede udfordringer.

Ved hurtigt at håndtere medarbejdernes bekymringer fremmes et sundt, trygt og produktivt arbejdsmiljø. Det sagt, så har den traditionelle, årlige trivsels- eller engagementsmåling også sine fordele.

Særligt når en årlig måling kombineres med mere frekvente pulsmålinger, skaber det en god balance mellem dybere indsigt på tværs af organisationen og lokal og specifik opfølgning med pulsmålingerne.

Fordele og faldgruber ved pulsundersøgelser

Når organisationer og virksomheder benytter pulsundersøgelser til at vurdere medarbejdertrivsel, er der en række fordele.

Nedenfor har vores HR-eksperter og erhvervspsykologer udvalgt en række fordele og faldgruber ved at benytte sig af pulsundersøgelser:

vignetter_samlet_PULS_001

Fordele:

Kontinuerlig indsigt i trivsel

Pulsundersøgelser måler ikke kun arbejdskulturen; den er også en del af arbejdskulturen. Ved at integrere pulsundersøgelser som en central del af virksomhedens kultur opbygger I en stærkere forpligtelse til kontinuerlig udvikling — på organisatorisk niveau såvel som på et individuelt niveau.  

Regelmæssige pulsmålinger opfordrer samtidig ledere til at være forpligtede overfor trivselsinitiativer og handleplaner gennem hele året. Ligesom ledere kan måle fremgangen på deres indsatser og korrigere deres strategier, hvis det er nødvendigt.

Øjeblikkelig respons

Gennem regelmæssige pulsundersøgelser kan organisationer identificere udfordringer hurtigt og handle proaktivt fremfor reaktivt. I mindste fald muliggør det implementering af ændringer og forbedringer, inden problemerne eskalerer  eller jeres nøgle-medarbejdere forlader organisationen.

 

Styrkelse af medarbejderengagement

Pulsundersøgelser signalerer organisationens aktive interesse i medarbejdernes holdninger og behov. Når ledelsen viser oprigtig interesse i medarbejdernes forhold og situation, giver det også et klart signal til medarbejderne, at de har en rolle i organisationen, og der bliver taget hånd om dem.  Men husk også at handle på resultaterne. Måler man uden handling og opfølgning, kan det hurtigt have den modsatte effekt på medarbejdernes motivation.

Rectangle 3001

 

Kultur for vedvarende forbedring

Pulsundersøgelser måler ikke kun arbejdskulturen; den er også en del af arbejdskulturen. Ved at integrere pulsundersøgelser som en central del af virksomhedens kultur opbygger I en stærkere forpligtelse til kontinuerlig udvikling — på organisatorisk niveau såvel som på et individuelt niveau.  Regelmæssige pulsmålinger opfordrer samtidig ledere til at være forpligtede overfor trivselsinitiativer og handleplaner gennem hele året. Ligesom ledere kan måle fremgangen på deres indsatser og korrigere deres strategier, hvis det er nødvendigt.

Mål trivslen ved større forandringer

Pulsmålinger kan også være et effektivt værktøj, hvis organisationen eller afdelinger gennemgår større forandringer. Forandringer påvirker arbejdsmiljøet, og medarbejdere kan opleve forandringer forskelligt. I perioder med forandringer kan det derfor være vigtigt at måle og tale om trivsel oftere – også i perioden efter forandringen er implementeret.

Specifikke emner

Pulsmålinger er mere fokuserede på specifikke emner. Det er derfor muligt at dykke ned i særlige udfordringer eller indsatser, hvilket giver mere relevante og handlingsorienterede indsigter ift. at fremme engagement.

Mål kun pulsen blandt udvalgte medarbejdere

Bruges pulsmålingen kun for et enkelt område eller afdeling kræver det typisk mindre planlægning, da målingen vedrører færre medarbejdere og ikke involverer initiativer for hele organisationen. Derfor kan undersøgelsen også bruges mere spontant og efter behov.

 

 

Download vores e-bog Pulsmålinger fra A til Z

I e-bogen deler vi praktiske råd og retningslinjer baseret på vores erfaringer hos Rambøll og vores digitale HR-værktøj PeopleXact. Så du får en guide til at komme i gang med pulsundersøgelser i din egen organisation.

Faldgruber

Manglende klart formål

For at undgå forvirring og modstand blandt medarbejdere og ledere, skal formålet med pulsmålingerne være klart defineret og kommunikeret tydeligt . F.eks. hvad resultaterne skal bruges til, og hvordan der følges op. Uden et klart formål kan medarbejderes motivation til at deltage i målingerne falde.

Måletræthed

Det er vigtigt at finde den rette balance i, hvor ofte man gennemfører pulsmålinger. For hyppig måling kan skabe informationsoverbelastning og føre til, at resultaterne ikke bliver behandlet ordentligt. Derfor skal organisationen tilpasse frekvensen til sin kultur og evne til at håndtere feedback. Hold også løbende øje på svarprocenten. Bliver svarprocenten for lav, kan det have konsekvenser for gyldighed af resultaterne.  

 

Manglende opfølgning

Pulsmålinger skal ikke blot fungere som et måleredskab; de skal følges op af konkrete handlinger og beslutninger, baseret på undersøgelsens resultater. Manglende opfølgning på resultaterne kan føre til utilfredshed og måletræthed ved medarbejdere.  Hjælp ledere med, hvordan de følger op på pulsmålinger. Ofte kan det være uklart, hvem som har ejerskab for at følge op på resultaterne.

 

Udelukkende måle på trivsel og ikke, hvad der driver trivsel

Pulsmålinger bør nemlig have en balance mellem resultatmål (f.eks. engagement, trivsel eller anbefalingsvillighed) og handlingsorienterede spørgsmål (de temaer, som driver engagement). Måler man kun på resultatmål får man ikke viden om, hvorfor medarbejdere er engagerede eller uengagerede, og det er svært at handle på.

 

Gøre spørgeskemaet for kort

Pas på med ikke at gøre spørgeskemaet for kort. Når man stiller for få spørgsmål, er det svært både at måle på trivsel og det som driver trivsel på en pålidelige måde i samme undersøgelse. Målinger bør give tilstrækkelig information til at der også kan handles på resultaterne.

For at opnå de maksimale fordele ved pulsmålinger er det afgørende at tage højde for disse faldgruber og implementere en omhyggelig og strategisk tilgang til pulsmålinger i organisationen.

 

Læs også: Sådan kommer du i gang med pulsundersøgelser.        

 

vignetter_samlet_data_report

Rambøll pulsmålinger

Mens mange har omfavnet de meget hyppige målinger som en måde at følge medarbejdernes engagement og trivsel, har vi valgt at fokusere mere på kvalitet end kvantitet, når vi laver pulsmålinger i samarbejde med vores kunder.

I Rambøll mener vi ikke, at pulsmålinger kan stå alene – eller helt kan erstatte de årlige trivselsmålinger. For det er nødvendigt at lave den årlige trivselsmåling, som kan fungere som en baseline-måling for hele organisationen.

Den årlige trivsel- og engagementmåling er en af de bedste muligheder for at få dybdegående indsigt i de tematikker, som vi ved påvirker engagement.

En baseline-måling giver også mulighed for at se sammenhænge på tværs af tematikker. Højt stressniveau kan f.eks. skyldes lav rolleklarhed, og den sammenhæng ses kun, hvis man måler på begge parametre. Baseline-målingen kan derfor være vigtig til at identificere de rette indsatsområder på tværs af organisatoriske niveauer, som så følges op på i pulsmålingerne.

Baseline-målingen kan suppleres med pulsmålinger i løbet af året, f.eks. kvartals- eller halvårsmåling. I sådan et design kan pulsmålinger bruges til at følge op på indsatsområder, der er identificeret ved baseline-målingen, og gribe ind de steder, hvor der stadig er udfordringer.

 

vignetter_samlet_ramboll_stroke

Hos Rambøll skelner vi mellem to
overordnede typer af pulsmålinger

Organisationspuls: Måler frekvent medarbejdertrivsel, engagement og andre strategiske områder på tværs af hele organisationen. Indsigterne er derfor både relevante for HR, topledelsen og den enkelte afdelingsleder. Organisationspuls bruges typisk som en del af en større målingsstrategi, hvor målingsfrekvens er bestemt på forhånd for hele organisationen.

Teampuls: En måling hos en specifik enhed, afdeling eller område i organisationen. Fokus på emner, som enheden selv har mulighed for at påvirke eller opfølgning på tidligere resultater og handleplaner. Teampuls kræver typisk mindre planlægning, da målingen vedrører færre medarbejdere og ikke involverer initiativer for hele organisationen. Derfor kan undersøgelsen også bruges mere spontant og efter behov.

Vil du i gang med pulsundersøgelser?

Med PeopleXact får du et HR-værktøj til pulsmålinger. Og en konkret og handlingsorienteret rapportering, som gør det let at omsætte indsigter til handlinger der skaber medarbejdertrivsel, udvikling og bedre resultater. 

Mål ikke mere, end hvad I kan handle på

Vi ved, at det ikke nødvendigvis handler om, hvor ofte man måler, men snarere om hvordan man bruger den indsamlede data og viden til at skabe reel værdi for både organisationen og dens medarbejdere. At måle hyppigt kan have sine fordele, såsom muligheden for at reagere hurtigt på udfordringer og træffe hurtige beslutninger.

psykologisk_tryghed_01

Men endnu vigtigere er at have tid til at reagere og handle på den indsamlede data. Når alt kommer til alt, så arbejder vi med mennesker, og hvis vi skal skabe positive forandringer, så kræver det refleksion, involvering og adfærdsændringer, hvilket der også skal allokeres tid og ressourcer til, når man anvender pulsmålinger. Man kan ikke forvente at måle sig til forandringer. Derfor er det afgørende at have en klar plan for, hvordan du vil bruge data fra pulsmålingerne til at træffe informerede beslutninger og implementere forbedringer.

Derfor finder vi det mere hensigtsmæssigt at måle med lidt længere intervaller, så der er tid til at reagere og handle på resultaterne, inden du måler igen. Dette giver mulighed for en mere grundig opfølgning og hjælper med at sikre, at feedbacken ikke blot bliver indsamlet, men også brugt til at skabe forandringer i arbejdsmiljøet og medarbejderengagement.

I sidste ende handler det om at finde den rette balance mellem hyppighed og handling. Pulsmålinger kan være en værdifuld ressource for organisationer, men det er vigtigt at huske, at det ikke kun er antallet af målinger, der tæller, men hvordan man bruger den indsigt, de giver, til at gøre organisationen bedre for alle dens medarbejdere.

Hos Rambøll stræber vi efter at opnå denne balance for at sikre, at pulsmålinger ikke kun er en rutinemæssig opgave, men en mulighed for at skabe positiv forandring og drive organisationen fremad i retning af vores fælles mål.

 

Alle skal forstå vigtigheden af pulsundersøgelserne

For at få succes med pulsmålinger er det afgørende, at både ledere og medarbejdere er engageret i processen.

Dette involverer to centrale aspekter:

For det første skal ledere have et brugervenligt system, der er nemt at forstå og anvende. Det er afgørende, at de kan trække meningsfulde indsigter fra de indsamlede data og reagere proaktivt på dem. Dette kræver en intuitiv platform, som PeopleXact og klare retningslinjer for, hvordan data skal fortolkes og omsættes til handling.

For det andet er det vigtigt, at formålet med pulsmålinger er klart formuleret og kommunikeret til både ledere og medarbejdere. Alle skal forstå, hvorfor disse målinger skal gennemføres, og hvordan de bidrager til organisationens overordnede mål og medarbejdernes trivsel. Dette skaber en følelse af formål og engagement hos hele organisationen.

 

vignetter_samlet_PULS_monitor

articles_PULS

 

Spørgeskemaets længde

Når det kommer til selve spørgeskemaet, er det vigtigt at finde den rette balance i længden. Spørgeskemaerne skal være tilstrækkeligt omfattende til at indsamle pålidelige og meningsfulde data, men samtidig ikke for lange, da det kan føre til måletræthed og lavere besvarelsesrater.

Derfor er det afgørende at udvælge spørgsmål omhyggeligt og sørge for, at de fokuserer på de mest relevante områder, der vil gavne både medarbejdere og organisationen.

På den måde kan man opnå den nødvendige indsigt og handlekraft uden at overbelaste deltagerne i undersøgelsen.

Har du brug for hjælp til at komme videre med pulsundersøgelser?

Vi tilbyder både standardiserede og skræddersyede løsninger med spørgerammer udviklet af førende HR-eksperter og enkel rapportering, der nemt og hurtigt kan implementeres. Løsningerne tilpasses den enkelte organisation og kan fx kombineres med større, årlige medarbejderundersøgelser.

Forud for målingerne definerer vi formålet med målingerne for at vælge den bedst egnede løsning til jeres organisation.

Med Xact by Rambøll ved din side sikrer vores erfarne konsulenter en problemfri implementering og tilbyder kontinuerlig support samt ekstra analyser, træning og værktøjer.

Andreas Barfoed-Høj

Business Psychologist (cand.psych)

Consultant

Xact By Rambøll

M +45 51 61 20 41

anbh@ramboll.com

LinkedIn

 

 

portrait_circle_ANBH