Klimaundersøgelse: Stevns Kommune sætter nye standarter for grøn omstilling

Hvordan balancerer Stevns Kommune stigende elbehov med målet om at være selvforsynende med grøn strøm?

Det store spørgsmål er: Hvordan skal Stevns Kommune balancere et stigende elbehov med deres mål om at være selvforsynende med grøn strøm i 2030?

I 2019 kom kun en fjerdedel af kommunens strømforbrug fra vedvarende energikilder såsom vindmøller og solceller. Og med udgangspunkt i Energistyrelsens fremskrivninger regner Stevns Kommune med at øge deres strømforbrug med 20% frem til 2030. 

Derfor var der brug for vigtigt input, hvis de grønne ambitioner skulle blive til virkelighed. 

Her blev der planlagt to undersøgelser, der begge dykkede ned i borgernes holdninger til vedvarende energi og grøn omstilling. 

Den ene var især foranlediget af et politisk ønske om at lære mere i forbindelse med European Energys forslag om opførelse af en havvindmøllepark ud for Stevns Klint. Her havde man specifikt brug for at få en forståelse for borgernes holdninger til vindmøller på land og til havs samt solceller.

Den anden undersøgelse tog afsæt i Stevns Kommunes DK2020 klimaplan. Målet her var en bredere undersøgelse af den grønne omstilling, og derfor omfattede den mange andre aspekter udover vedvarende energi. 

Stevns Kommunes overordnede formulering lød således: 

For at sætte tingene i perspektiv betyder det f.eks., at hvis Stevns Kommune skal være selvforsynende med grøn strøm i 2030, skal der opføres én (eller en kombination af) nedenstående: 

  • 10 vindmøller på 150 meter på land 
  • 1,8 havvindmøller på 256 meter 
  • 138 hektar solceller 

Første skridt var vidensindsamling — hvad var borgernes holdninger til de forskellige løsninger? 

Det var her, SurveyXact kom ind i billedet. 

Klimaundersøgelsen hjælper Stevns Kommune med prioritering af tiltag til grøn omstilling

 

Målet var tydeligt.


Stevns Kommune havde brug for svar, der kunne hjælpe dem med at prioritere tiltag bedst muligt.


I tæt samarbejde har vi derfor udarbejdet to spørgeskemaundersøgelser, der afdækker stevnsboernes holdninger til vedvarende energi generelt såvel som specifikt i forhold til udvalgte områder — her især solenergi samt vindenergi til lands og til vands.
Spørgsmålet var nu, i første omgang, mere konkret: Skulle Stevns Kommune fokusere på:

• vindmøller på land?
• vindmøller til havs?
• solceller?

I teknisk udstrækning kunne Stevns Kommune godt have håndteret undersøgelsen på egen hånd.

Men de valgte at inddrage Xact by Rambøll mere direkte i projektet for at sikre kvaliteten i spørgsmålene og målrette spørgeskemaet.

vignetter_samlet_preparation

”Vi valgte at inddrage Xact og Rambøll, fordi vi ville garantere kvaliteten i undersøgelserne og sikre, vi havde den nødvendige faglige ballast og input at tage videre i den politiske proces.”

Jakob Splidsboel

Specialkonsulent, Stevns Kommune


Vores eksperter i vidensindsamling og borgerinddragelse har været med til at udarbejde spørgeskemaet med udgangspunkt i Stevns Kommunes situation, deres mål om grøn omstilling og de muligheder der er blevet præsenteret.

Resultaterne taler for sig selv

cases_stevns_survey_grafik

71% af adspurgte borgere var enten positivt eller meget positivt stemte i forhold til havvindmøller.

Til vindmøller på land var tallet 49%, og for solceller lå den på 65%.

Og til det mere generelle spørgsmål om, hvilken af de udvalgte former for vedvarende energi, foretrak 53% vindmøller på vand.

Samtidig fik Stevns Kommune også rig indsigt i, hvilke potentielle fordele og ulemper, borgere mente, der skulle tages hensyn til.


Bl.a. mulighed for at forbedre biodiversiteten (hele 81%), tage hensyn til støj og vibrationer fra vindmøller på land (86%) og kompensation til lokalsamfundet (72% for havvindmøller; 60% for vindmøller på land).

”Hvert eneste svar har givet os en værdifuld viden om stevnsboernes tilgang til vedvarende energi og det ansvar, vi som kommune kan tage på os. Den viden skal vi bruge i den næste fase, hvor vi først skal se nærmere på resultaterne og herefter have de politiske drøftelser.”

Henning Urban Dam Nielsen

Borgmester, Stevns Kommune


Undersøgelsen danner grundlag for det videre arbejde

Det var fra starten forvaltningens mål at få et så repræsentativt svar som muligt. Derfor blev spørgeskemaet sendt ud til hele 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Stevns Kommune.


Med den svarprocent der er opnået, bedømmes der, at de har fået et solidt indblik i, hvad borgerne synes. Som Henning Urban Dam Nielsen formulerer det, giver det dem et gyldigt grundlag for det videre arbejde.
Det vil sige, undersøgelsen har bidraget med nødvendigt fagligt input i den videre politiske proces.

Og seneste nyt pr. 11. maj 2023 er, at et bredt flertal i Stevns Kommune erklærer sig positivt indstillet i forbindelse med et høringssvar til Energistyrelsen på ansøgningen, som European Energy indsendte om at opføre en klynge af møller ud for Stevns Klint.


Det handler om mere end at stille de
rigtige spørgsmål

Der er også blevet taget stilling til alle de spørgsmål, der kunne have været stillet men blev udeladt i første omgang.

DSC03572v2

En stor del af det bagvedliggende arbejde i forbindelse med undersøgelser, der kommer så tæt ind på borgerne og deres dagligdag, er netop også alle de spørgsmål, man ikke stiller og hvordan man tager hensyn til det i både spørgeskemaet og det opfølgende arbejde.

Her har den opmærksomme læser måske allerede stillet sig selv spørgsmålet, ”Hvad med atomkraft? Eller biogas? Bølge og vandkraft?”

Sol- og vindenergi er selvfølgelig ikke de to eneste former for bæredygtig, vedvarende energi, der findes.
Men fordi at undersøgelsens formål var at få svar, der dannede grundlag for at træffe nogle konkrete beslutninger (heriblandt hvordan man fra forvaltningens side tog stilling til opførelse af en vindmøllepark ud for Stevns Klint), blev der fra start truffet nogle metodiske valg.

Heriblandt at begrænse valget af energikilder, der blev spurgt ind til (spørgsmålet om atomkraft er fx ikke noget, Stevns Kommune alene kan tage stilling til), men dog give mulighed for respondenter at efterlade egne kommentarer og idéer som del af undersøgelsen.

Flere benyttede sig af den mulighed til at nævne andre former for vedvarende energi, såsom nemlig atomkraft og bølge- og vandkraft, samt andre tiltag som fx spareforanstaltninger, solceller på tagene af offentlige bygninger og en række andre forslag.

Til spørgsmålet fremhævet ovenfor, om hvilken form for vedvarende energi man foretrak, ses også, at 13% svarer ’Andet’.

Klimaundersøgelsen er med til at sætte kursen for den grønne omstilling

I sidste ende har Stevns Kommune lykkedes med begge dele.

De har fået tilstrækkeligt svar på de konkrete spørgsmål, de havde, så de bedre kan arbejde videre med deres grønne omstilling på en måde, hvor borgerne også er med ombord.

Samtidig har de fået dybere indsigt i borgernes holdninger om andre former for vedvarende energi og eventuelt nye muligheder.

På den måde har klimaundersøgelsen ikke blot gjort forvaltningen klogere. Den danner også grobund for en mere bæredygtig handlingsplan for kommunen, hvor borgerne i højere grad er med til at sætte kursen.

Det betyder, at dem der bliver mest påvirket af de politiske beslutninger, også er med til at påvirke dem.
Og når det kommer til klima, er det os alle sammen, der i sidste ende bliver påvirket.

vignetter_samlet_visual_data