Trivselsmålinger: Skaber profit såvel som arbejdsglæde

Trivselsmålinger giver indsigt, der danner fundamentet for et positivt arbejdsmiljø. Et positivt arbejdsmiljø løfter både arbejdsglæde og bundlinje.

I dagens forretningsverden leder organisationer konstant efter nye strategier for at fremme medarbejderes motivation, innovationsevne og øget produktivitet.

Et essentielt værktøj til dette er trivsels- og engagementsmålinger. Trivselsmålinger er mere end blot en årlig HR-formalitet. Det er et centralt værktøj til at skabe medarbejdertrivsel og samtidig træffe datadrevne beslutninger, der sikrer organisationens effektivitet og produktivitet. 

Hos Rambøll tillader vi os at være ambitiøse på vores kunders vegne. Derfor måler vi ikke kun på trivsel og jobtilfredshed, men også medarbejderengagement. At være engageret rækker nemlig udover at være tilfreds eller trives i sit job. Når medarbejdere føler sig engagerede, så identificerer de sig med organisationen, dens værdier og tager ansvar for at hjælpe med at skabe succes. 

I de sidste 20 år er der blevet præsenteret en lang række forskning, der fremhæver de positive effekter af engagerede medarbejdere og knytter det til centrale forretningsmål. Når medarbejdere er engagerede, er de generelt: 

 

  • Mere produktive og forpligtede til deres arbejde
  • Udfører arbejdet i højere kvalitet og sikrer højere kundetilfredshed og kundeloyalitet
  • Mere tilbøjelige til at blive i organisationen og på arbejdsmarkedet generelt. At fremme engagement kan lede til lavere personaleomsætning
  • Mere tilbøjelige til at anbefale organisationen som et godt sted at arbejde. Et stærkt employer brand og omdømme er essentielt for at tiltrække talentfulde medarbejdere
  • Har mindre sygefravær
  • Mere tilbøjelige til at bidrage med ideer og innovative løsninger til forretningsudfordringer
  • Mere tilpasningsklar overfor organisatoriske forandringer, hvilket er en forretningsmæssig styrke i et moderne arbejdsmiljø med tempo, usikkerhed og omskiftelighed

Derfor, formår du som leder eller organisation at løfte engagementet og medarbejdertrivslen i det daglige, løfter det højest sandsynligt også bundlinjen. 

Læs f.eks. forsker og ekspert i psykisk arbejdsmiljø, Tage Søndergaard Kristensens, dybdegående dokumentation for sammenhænget mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet her. 

Hvordan arbejder du med at forbedre trivsel og engagement i din organisation? 

Arbejdet med trivsels- og engagementsmålinger kan ikke afdækkes fyldestgørende i en enkel artikel. Derfor er målet med den her artikel at gøre dig klogere på de mest essentielle faktorer, som trivselsmålinger med til at løfte. Søger du herefter mere information, der går mere i dybden, er du velkommen til at dykke ned i ovenstående link eller tage fat i os. 

Trivselsmålinger giver uvurderlig indsigt i medarbejdernes oplevelser, behov og udfordringer, som gør det muligt at identificere problemområder og træffe informerede, strategiske beslutninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Med den rette indsigt lægger du fundamentet for et produktivt arbejdsmiljø. 

Vi anbefaler langt de fleste organisationer at gennemføre en engagementsmåling eller trivselsmåling én gang om året. Eventuelt suppleret af opfølgende pulsundersøgelser mellem de årlige målinger. 

Med PeopleXact får du adgang til en platform, hvor du helt enkelt kan gennemføre engagementmålinger din organisation.

Læs mere her.

 

Trivselsmålingen er både et strategisk værktøj til medarbejdertrivsel og organisationsudvikling

Med trivselsmålingen får I datadrevne indsigter i, hvilke styrker og indsatsområder der findes, for at fremme engagement. Det gælder både for organisationen som helhed, men også for den enkelte afdeling. 

Hvis vi ser nærmere på fænomenerne trivsel og engagement, er det tydeligt, at både den enkelte medarbejder og organisationen drager fordel af, at der sikres en struktureret metode til at fremme et godt arbejdsmiljø. Trivsels- og engagementsmålingen er derfor en metode til at få et overblik og status på engagementet og andre strategiske fokusområder for hele organisationen. 

Det er dog sjældent, at en virksomhed organisation kan fremme engagement for hele organisationen med en enkelt, fælles tilgang. Forskellige grupper af medarbejdere vil have forskellige behov og karakteristika, der har betydning for deres engagement og trivsel.. Mens nogle medarbejdergrupper vil have mere gavn af øget støtte eller større fleksibilitet, vil andre drage fordel af klarere mål og forbedret information. Derfor er trivselsmålingens også et lokalt redskab, der hjælper den enkelte leder med at identificere udviklingsområder og skabe engagerende arbejdsmiljøer.  

Den typiske hovedudfordring med trivselsmålinger er at sikre, at resultaterne effektivt anvendes på alle organisationens niveauer. Værktøjet er ikke primært beregnet til central overvågning og kontrol, men derimod noget, som alle ledere bør tage ejerskab af og aktivt bruge i udviklingen af deres egne ansvarsområder. Samtidig giver velplanlagte trivselsmålinger en fælles proces, struktur og sprog for, hvordan man taler om og arbejder med trivsel på tværs af hele organisationen. 

For at sikre, at resultaterne går ud over blot at være en "karakterbog" for ledere, er det vigtigt, at der stilles støttemateriale og inspiration til lederens egen proces til rådighed. På denne måde bliver målingen lige så meget en udviklingsproces som et måleværktøj. Denne tilgang hjælper med at undgå den klassiske feedback fra medarbejdere om, at "intet ændrer sig efter undersøgelsen". 

Trivselsmålinger identificerer udfordringer, som I måske ikke kender til, så de kan løses før det bliver et problem   

Som ledelse i en større organisation, er det ikke altid nemt at kende til alle de udfordringer, der opstår rundt omkring i organisationen. Og man kan som leder sommetider overvurdere, hvor ofte ens medarbejdere kommer til en med udfordringer eller bekymringer. 
 
Her giver trivselsmålinger giver dig mulighed for at identificere specifikke områder, hvor medarbejdernes trivsel kan være udfordret. Det kan være alt fra manglende kommunikation og samarbejde til for høj arbejdsbyrde og stress. Trivselsmålingen er samtidig fortrolig for den enkelte medarbejder, hvilket hjælper organisationen med at afdække udfordringer hos medarbejdere, som ikke bliver kommunikeret andre steder. 

Identificerer I udfordringerne, før de vokser sig til store problemer, kan I målrette indsatsen og implementere målrettede løsninger for at forbedre trivslen uden at det får mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet i negativt. Trivselsmålingen giver et overblik over indsatsområder og værktøjerne til at prioritere de rette indsatser for at løse udfordringerne. 

Uden trivselsmålingen risikerer man, at udfordringerne i arbejdsmiljøet ikke identificeres, og trivslen og effektiviteten falder. Det kan i yderste konsekvens betyde dårligere arbejdsmiljø, højere sygefravær, lavere produktivitet og flere opsigelser. 

Men husk også, at trivselsmålingen samtidig giver indsigt i de områder og temaer, hvor organisationen præsterer, så disse kan fejres og fastholdes. 

vignetter_samlet_shared_goals

Trivselsundersøgelsen bør skabe dialog og handling

Helt overordnet viser regelmæssige trivselsmålinger, at I som organisation går op i medarbejdernes velbefindende og ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø. Trivselsmålinger skaber en kommunikationskanal mellem ledelsen og medarbejderne. Og når målingen gennemføres med en oprigtig forpligtelse til at forbedre arbejdsmiljøet, kan undersøgelsen skabe dialog, tillid og samarbejde på tværs af organisationen… 

… så længe medarbejdere også føler, at der bliver handlet på baggrund af den data, der bliver indsamlet. 

Det vil sige, en trivselsmåling (eller en puls-måling) uden efterfølgende dialog og handling er ikke bare spildt arbejde. Det er potentielt også spildt tillid. 

Medarbejdere deltager selvfølgelig i trivselsundersøgelsen med den opfattelse og forventning, at det ikke er spild af deres tid. Men der er også mere i det end det. Når en medarbejder tager sig til tid at udfylde spørgeskemaet, er det samtidig med den forventning, at deres synspunkt bliver hørt og taget i betragtning. Det er trods alt de enkelte medarbejdere, der bedst ved, hvordan de trives og hvordan engagementet på arbejdspladsen er i øjeblikket. 

articles_safety_culture

Ved at inddrage medarbejderne i målingerne og efterfølgende diskussioner skabes der en åben dialog, der giver medarbejderne en stemme og følelsen af at blive hørt.  Samtidig er medarbejdernes perspektiver med til at kvalificere resultaterne, så man er sikker på, at man igangsætter de helt rigtige initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet. 

Derfor er det vigtigt, at man udvikler konkrete planer for, hvordan der skal følges op på resultaterne. Og at både formålet med undersøgelsen og opfølgningsprocessen er klart kommunikeret for medarbejdere og ledere. Det indebærer bl.a. at resultaterne deles med medarbejderne, der faciliteres lokale dialogmøder og udarbejdes centrale og lokale handleplaner for, hvordan styrker fastholdes og udfordringer adresseres.  

Det er i planlægningen også vigtigt at få afstemt roller og forventninger til lederne – både øverste ledelse, afdelingsledere og eventuelle mellemledere. 

Vil du i gang med engagementsundersøgelser?

Med PeopleXact får du et HR-værktøj til trivsel- og trivselsmålinger. Og en konkret og handlingsorienteret rapportering, som gør det let at omsætte indsigter til handlinger der skaber medarbejdertrivsel, udvikling og bedre resultater. 

Trivselsmålingen er kun første skridt… 

Hvis rejsens mål er højere trivsel på arbejdspladsen, så er trivselsmålingen kun første skridt på vejen.  

Trivselsmålingen er det datapunkt, du tager udgangspunkt i, når du vil forbedre trivslen.

Det vil sige, den giver ledelsen et overblik over den nuværende trivsel på arbejdet. På egen hånd er den et øjebliksbillede af medarbejdernes syn på situationen, mens diverse interne og eksterne benchmarks er med til at give en forståelse af, hvilke områder der over- og underpræsterer. 

Kort sagt, I får indsigt, der i første omgang fortæller jer, hvordan I når rejsens mål. Hvilke områder skal prioriteres, og hvor skal der sættes ind først. 

For at sikre, at trivselsmålingen leder til reelle forbedringer i arbejdsmiljøet, er det dog vigtigt, at der i tiden mellem jeres målinger samtidig fastholdes et kontinuerligt fokus på trivsel og engagement.

Det kan blandt andet gøres ved at formulere handleplaner og følge kontinuerligt op på dem. 

Man kan også supplere engagementsmålingen for hele organisationen med lokale opfølgende pulsmålinger for enkelte afdelinger.

Pulsmålinger kan bruges til at vurdere fremgangen på de områder, som afdelingen arbejder med. Ligesom mere frekvente målinger kan fastholde fokus på trivsel og engagement gennem året. 

På den måde giver den næste trivselsmåling eller puls-måling et datagrundlag til at evaluere effekten af de initiativer og indsatser, I satte i søen ovenpå den første trivselsmåling.

Det gør det muligt at målrette udviklingsindsatsen og sikre vedvarende forbedringer, som jo i sidste ende er hele årsagen til, at I foretager målingerne. 

Det er også vigtigt at gøre medarbejderne opmærksom på, når der gennemføres aktiviteter, der kan knyttes til jeres resultater og handleplaner.

På den måde bliver det tydeligt for alle, at resultater og dialog kobles til konkret handling. Det fremmer engagement og lysten til at involvere sig næste gang, der skal laves en medarbejderundersøgelse. 

Trivselsmålinger er uvurderlige redskaber til at forstå og forbedre medarbejdernes trivsel i organisationen.

Ved at identificere problemområder, skabe dialog og engagement, sætte tiltag i værks for at øge trivslen og træffe målrettede forbedringsinitiativer, skaber du et sundt og produktivt arbejdsmiljø, der gavner både medarbejdere, ledere og bundlinjen.  

vignetter_samlet_data_report

Andreas Barfoed-Høj

Business Psychologist (cand.psych)

Consultant

Xact By Rambøll

M +45 51 61 20 41

anbh@ramboll.com

LinkedIn

portrait_circle_ANBH